Hanami Hotel Danang

Khách sạn của chúng tôi, khách sạn của chúng tôi Một lần nữa, bạn có thể sử dụng một số thứ khác nhau. Trang web của Hanami Khách sạn Đà Nẵng Đà Nẵng cũng như của họ. Phần cứng của chúng tôi Thời gian làm việc của bạn Khách sạn Hanami Đà Nẵng, khách sạn của bạn Phần cứng của chúng tôi Khách sạn Hanami Đà Nẵng du du trong nước và quốc tế đá giá trị là cao.

 

Khách sạn Hanami Đà Nẵng là chỗ ngồi của khách sạn Bạn có thể làm được điều đó

Tên quốc gia: 61-63 Hoàng Bằng, Bắc Mỹ Phú, Ngũ vệ Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0905432992

Trang mạng: 

https://hanamihotel.com/

Social Network:

https://www.facebook.com/hanamihotel/

https://twitter.com/hanamihoteldn

https://www.instagram.com/hanamihoteldanang/

https://www.youtube.com/channel/UCV73gBcK2aU9E3it3RGFzPw/about